17 September 2019
26 November 2019
Class
23 September 2019
02 December 2019
Class

Lindy Hop

Mondays 7-8pm | 10-week Course

28 October 2019
02 December 2019
Class

Lindy Hop Improvers

Mondays 8-9pm | 6-week Course

10 September 2019
03 December 2019
Class
11 September 2019
04 December 2019
Class

Contemporary Dance

Wednesdays 7-8:30pm | Drop-in

11 September 2019
04 December 2019
Class
Street Dance

Street Dance

Wednesdays 8-9pm | Drop-in

14 September 2019
07 December 2019
Class

Leaps & Strides A

Saturdays, 10:30am - 11:10am

14 September 2019
07 December 2019
Class

Leaps & Strides B

Saturdays, 11:15am - 11:55am

14 September 2019
07 December 2019
Class
14 September 2019
07 December 2019
Class
14 September 2019
07 December 2019
Class

Mini Movers: Research Studio (Ages 2-3)

Saturdays, 10.00 – 10.40am

14 September 2019
07 December 2019
Class